Ugdymas

Laisvos vietos

Mes tikime, kad kiekvienas vaikas yra ypatingas  ir norime jūsų vaikui suteikti visa, kas geriausia – pedagogines žinias ir patirtį apjungę su Dievo meile, išmintimi ir kantrybe sieksime, kad jūsų vaikui čia būtų įdomu, prasminga, linksma ir saugu. Daugiau apie mus galite sužinoti užsukę į darželį adresu Vydūno g. 20 – 43, Vilniuje arba paskambinę telefonu +37061467732.

Laisvos vietos:
1

BENDROSIOS NUOSTATOS

Požiūris į vaiką ir jo ugdymą

Ikimokyklinio ugdymo programa skirta vaikams nuo 3 iki 5 (6) metų.

Darželio „Krikščioniškas vaikų darželis“ ikimokyklinio ugdymo programos metodika atitinka nacionalinės ikimokyklinio ugdymo politikos ir valstybinės programos „Ikimokyklinio ugdymo gairės – programa pedagogams ir tėvams“ (1991m., 1993m. leidimai) nuostatas.

Ugdymo individualizavimas. Pirmiausia siekiame pažinti kiekvieną vaiką, individualų jo raidos bei vystymosi tempą. Suvokę svarbiausius jo poreikius ir galimybes, numatome individualius ugdymo(si) būdus ir metodus. Skatiname vaiko savarankiškumą tose srityse, kur gebėjimai geriau susiformavę ir teikiame didesnę pagalbą silpnesnių gebėjimų ugdymui. Ugdymo aplinka. Sukurta nevaržanti vaiko judėjimo laisvės grupių aplinka, aktyvinanti jo kūrybiškumą, iniciatyvumą savaip kurti žaidimų erdves ir atrasti įvairias priemonių panaudojimo galimybes.

Dorinių savybių ugdymas remiasi krikščioniškomis vertybėmis.

Glaudus bendradarbiavimas su šeima. Nuolat sieksime, kad vaiko tėvai (globėjai) dalyvautų ugdymo procese ir taptų aktyviais bendruomenės nariais. Jie turi galimybę rinktis, kiek ir kaip dalyvauti darželio veikloje (pvz, siūlant idėjas, teikiant patarimus, kuriant grupės aplinką, dalyvaujant renginiuose, išvykose, įgyvendinant vaikų vasaros poilsio programas ).

 

Sukurtas įstaigos internetinis tinklapis (www.krikscioniskasdarzelis.lt) padeda informuoti ir šviesti ugdytinių tėvus, bendruomenę, visuomenę.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI

Visuminio integralaus ugdymo principas – siekiama įvairių (kūrybinių, pažintinių, fizinių, emocinių) vaiko galių plėtotės, tikslingai formuojant vaiko vertybines nuostatas, jausmus, mąstymą ir elgseną. Užtikrinama visų ugdymo sričių darna.

Individualizavimo principas – pripažįstama ir puoselėjama vaiko individualybė; visiems darželį lankantiems vaikams sudaromos galimybės ugdytis pagal savo gebėjimus, poreikius, amžių, parenkant metodus, turinį, pritaikant aplinką.

Tęstinumo principas – programa orientuota į šeimoje pradėto pozityvaus vaiko ugdymo(si) tąsą bei dera su Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.

Tautiškumo bei dvasingumo principaspadedama vaikui perimti tautos kultūros tradicijas papročius, siejant tai su bendra ugdymo kultūra, išlaikant harmoniją su bendrosiomis krikščioniškomis vertybėmis ir integruojant tai į kasdieninį vaiko gyvenimą
Sistemingumo ir nuoseklumo – ugdymas moksliškai pagrįstas: einama nuo lengvo prie sunkaus, nuo žinomo prie nežinomo.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS TIKSLAS

Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius išsaugant krikščioniškąsias vertybes.

Ugdant vaiką, siekti, kad jis augtų orus, smalsus, bendraujantis, dorovingas, sveikas, kuriantis, sėkmingai besiugdantis. Šie ikimokyklinio ugdymosi lūkesčiai taip pat suprantami kaip atitinkantys tokias kompetencijas: socialinę, pažinimo, komunikavimo, sveikatos saugojimo ir stiprinimo, meninę, mokėjimo mokytis.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS UŽDAVINIAI

- Garantuoti vaikui saugius, turiningus, džiugius ir kūrybiškus priešmokyklinius metus.

- Gerbti ir palaikyti vaiko žaidimą, sudaryti sąlygas jo plėtotei.

- Skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir

suaugusiaisiais kartu plėtojant jo emocinę, socialinę, kultūrinę patirtį.

- Sergėti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti jo saugumą,

padėti adaptuotis naujoje ugdymosi aplinkoje, tenkinti aktyvumo ir

judėjimo poreikį.

- Plėsti vaiko supratimą apie aplinkinį pasaulį, sudarant galimybes patirti

pažinimo džiaugsmą, plėtoti intelektinius gebėjimus, atrasti ir perimti

įvairius pasaulio pažinimo būdus.

- Ugdyti sakytinę vaiko kalbą kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo

priemonę, sudaryti prielaidas ugdytis rašytinę kalbą, žadinti ir puoselėti

vaiko poreikį knygai.

- Ugdyti vaiko kūrybiškumą, žadinti jautrumą aplinkos estetikai ir meno

reiškiniams, pagarbą tradiciniam menui, skatinti atskleisti save meno priemonėmis ir kitais būdais.


IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS METODAI

Žaidimas – svarbi vaiko kultūros dalis, juo siekiama sudaryti kuo daugiau galimybių rinktis vaikams įdomią ir prasmingą veiklą: diskutuoti, klausinėti, ieškoti, bandyti ir tuo tenkinti savo smalsumą, pritaikyti problemų sprendimo įgūdžius.

Stebėjimas – kuriamos sąlygos vaikui stebėti ir suprasti aplinkinį pasaulį, pajusti žmonių, daiktų, reiškinių sąryšį, vieningumą.

Interpretacija - skatinama vaiko saviraiška, padedama jam atsiskleisti, ,,pabėgti“ nuo tikrovės apribojimų, susitapatinti su personažais, vaidinti, išgalvoti įvairias situacijas, istorijas, pritaikyti joms tinkamus vaidmenis, veiksmus.

Eksperimentavimas – kuriama aplinka ir taikomi įvairūs dėmesio atkreipimo būdai, kurie skatina vaiką veiklai: pačiam eksperimentuoti, daryti atradimus, išmokti naujų sąvokų, atrasti įvairių pasaulio pažinimo būdų.

Pokalbis – palaikomas kontaktas su vienu arba su keletu vaikų, jie skatinami kalbėti, atsakyti į klausimus, apibūdinti savo veiklą, išsakyti savo nuomonę, analizuoti, kritiškai mąstyti.

Kūrybiniai projektai – suteikiama galimybė vaikui atsiverti, suvokti erdvę, spontaniškai perprasti formas, spalvas, susipažinti su reljefu. Meninė erdvė, priemonės, medžiagos skatina vaiką drąsiai, laisvai išreikšti save, patirti sėkmę.

Ugdymo aplinkos modeliavimas – kuriama aplinka, atsižvelgiant į ugdymo turinio projektus, tėvų iniciatyvas ir pasiūlymus, palaikoma vaikų iniciatyva, sumanymai patiems kurti žaidimų erdves.

Išvykos, ekskursijos – siekiama turtinti vaikų pažintinę patirtį, plėsti akiratį, susipažinti su aplinka, įgyti socialinių įgūdžių, patirti naujų įspūdžių.

Relaksacija – taikomi įvairūs atsipalaidavimo būdai kasdieninėje vaiko veikloje, padeda jam pailsėti, nusiraminti, pačiam pajusti ir kaitalioti ramią veiklą su aktyvia.

Probleminis mąstymas (situacijų sprendimas) – vaikai mokomi atsirinkti, rūšiuoti daiktus pagal vieną ar kelis požymius, susitarti su kitais, priimti teisingus sprendimus.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS TURINYS

Programos turinys orientuotas į ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų galimybes ir jų augimą. Ugdymo turinys įgyvendinamas per visą vaiko buvimą grupėje: jam valgant, ruošiantis ilsėtis, eiti į lauką, bendraujant, spontaniškai žaidžiant ar dalyvaujant pedagogų organizuotoje veikloje. Darželio  ugdymo programa orientuojasi į ugdymo turinio modelį pagal tematiką, numatant vaiko veiksenas bei vertinamus gebėjimus pagal amžiaus tarpsnius ir kompetencijas. Ugdymo turinys pateikiamas teminiu pagrindu, šiek tiek orientuojantis į kalendorinį bei liturginį metų laiką, tačiau šis laikas nėra įrėmintas ar kitaip apibrėžtas. Visos temos yra tik siūlomos, paliekant pedagogui ir ugdytiniams visišką pasirinkimo laisvę jas numatant ir planuojant tiek tematikoje, tiek ir laike. Taip pat galimos iš anksto nenumatytos temos, besiorientuojančios į netikėtai atsiradusią problemą, situaciją, momentinius įvykius

Ugdymo turiniu siekiama atskleisti vaikui žinių pasaulį, vystyti jo įvairius gebėjimus bei

įgūdžius ir formuoti vertybines nuostatas.

Ugdymo turinį sudaro 19 vaikų ugdymosi pasiekimų sričių (IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS, Projektas ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra"

Nr. VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001, 2013 . Prieiga per internetą

1. Savivoka ir savigarba;

2. Emocijų suvokimas ir raiška;

3. Savireguliacija ir savikontrolė;

4. Santykiai su suaugusiaisiais;

5. Santykiai su bendraamžiais;

6. Mokėjimas mokytis;

7. Iniciatyvumas ir atkaklumas;

8. Kūrybiškumas;

9. Problemų sprendimas;

10. Tyrinėjimas;

11. Aplinkos pažinimas;

12. Kiekio supratimas ir skaičiavimas;

13. Forma, erdvė, matavimai;

14. Sakytinė kalba;

15. Rašytinė kalba;

16. Fizinis aktyvumas;

17. Kasdieninio gyvenimo įgūdžiai;

18. Meninė raiška;

19. Estetinis suvokimas.

Atskirų vaiko ugdymosi pasiekimų sričių esminės nuostatos ir gebėjimai į grupes sąlygiškai jungiasi pagal ikimokyklinio ugdymo(si) lūkesčius: ugdydami vaiką, siekiame, kad jis augtų „ORUS“, „SMALSUS“, „BENDRAUJANTIS“, „SVEIKAS“, „KURIANTIS“, „SĖKMINGAI

BESIUGDANTIS“. Šie ikimokyklinio ugdymosi lūkesčiai taip pat suprantami kaip atitinkantys tokias kompetencijas: socialinę, pažinimo, komunikavimo, sveikatos saugojimo ir stiprinimo,

meninę, mokėjimo mokytis.

Ugdymo turinys pritaikytas 3-6 m. amžiui. Pedagogai vadovaujasi vaikų amžiaus ir individualiomis vaikų ypatybėmis.
Formuojamos vertybės: gailestis ir atjauta, bendradarbiavimas, nuoširdumas, drąsa, kantrybė, savitvarda, dora, kilnumas, paslaugumas, nesavanaudiškumas, nuolankumas, tolerancija ir supratingumas, atsakomybė, pokalbis su Dievu.

Krikščioniškosios tapatybės suvokimas itin ryškiai atskleidžiams ugdymo įstaigos minimų ir švenčiamų progų metu. 

UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS

Vaiko pasiekimų vertinimas – tai duomenų rinkimas apie vaiko poreikius, interesus, pastangas, ugdymąsi ir augimą. Tai nuolatinis informacijos apie vaiką, jo ugdymosi ypatumus ir daromą pažangą kaupimas, interpretavimas ir apibendrinimas.

Ugdymo pasiekimus vertiname, siekdami:

  • pažinti vaiką ir jo individualybę;
  • išsiaiškinti vaiko specifinius  poreikius;
  • atskleisti vaiko pastangas ir daromą pažangą;

Kaupiama vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo informacija naudojama ugdymo individualizavimui ir ugdymo tęstinumo užtikrinimui, tėvų informavimui apie vaiko ugdymosi rezultatus, grupės vaikų pasiekimų apibendrinimui ir ugdymo prioritetų numatymui, kimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo analizei atlikti.

Vaikui pereinant į priešmokyklinio ugdymo grupę, įvertinami jo gebėjimai ir pasiekimai, įgyti per visą ikimokyklinį laikotarpį. Ši informacija perduodama priešmokyklinio ugdymo pedagogui.

 

 

ev.lt